Repræsentantskabsmøde 3. Marts 2018

REFERAT

Dansk Politihundeforenings ordinære repræsentantskabsmøde.
Lørdag den 3. marts 2018 kl. 13.00 afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde på Nyborg Idræts- & Fritidscenter Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg.

Formand Bent Preben Nielsen bød repræsentantskabet samt tilhørere velkommen.
Formanden bad herefter forsamlingen rejse sig og med ham mindes de medlemmer af Dansk Politihundeforening, der siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde er afgået ved døden – herunder vores revisor Mogens Nørgaard, Holbæk PH, som afgik ved døden den 5. december 2017.

”Æret være deres minde”

Herefter gik man over til behandling af dagsordenen jfr. vedtægterne.

Pkt. 1: Valg af dirigent:
Axel Ahm foreslået – valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indvarslet via POLITIHUNDEN nr. 2/2018, ligesom indkaldelsen var blevet lagt ud på hjemmesiden i januar måned.
Gennemgik herefter dagsordenen, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.
Gennemgik herefter tilstedeværelsen af repræsentantskabsmedlemmer og konstaterede, at repræsentantskabet var beslutningsdygtig jfr. vedtægternes § 16.
2 fuldmagter, som blev læst op, blev godkendt.
Der var 31 stemmer repræsenteret.

Pkt. 2: Valg af referent:
Tina Kværnø foreslået – valgt.

Pkt. 3: Valg af stemmetællere:
Jan Skov og Leif Grønnegård foreslået – valgt.

Pkt. 4: Formanden aflægger beretning:
Formand Bent Preben Nielsen fremlagde sin beretning sålydende (afskrift): Organisationsmæssigt har det været et ret stille år, men……..
ingen formandsberetning uden et indlæg omkring vores blad. Vores kontrakt med SOS udløb ved udgangen af 2017. Da vi er af den opfattelse, at vi har den – i øjeblikket – bedst opnåelige aftale, har vi forlænget vores kontrakt med SOS – med et lidt højere honorar ind hidtil og med de samme antal udgivelser 12 om året – 4 i bladform og 8 elektroniske, der udsendes til medlemmerne på PDF-fil. Aftalen er uden udløbsdato, men kan opsiges af begge parter med 6 måneders opsigelse. En god aftale, der betyder at vi kan arbejde videre med vores nuværende budgetter.
Og ingen formandsberetning uden medlemstal. Det ser fortsat stabilt ud
Sek. I: 67 Sek. II: 1585 Passive: 132 Samlet: 1784
Tænk hvis vi kunne få gang i en lille medlemsfremgang – og den nye formand næste år i beretningen kunne fortælle om en positiv udvikling.
Sportsligt har det været et godt år. Ved Nordisk Mesterskab for Politihunde i Brædstrup, som blev afviklet af Sektion I i DPH, Politiets Hundeførerforening og Politiets Hundeskole, var Danmark var så beskedne at sætte sig på holdmesterskabet.
DM blev afviklet i Randers – og igen godt arrangement – sportsligt som socialt. Afviklet under lidt andre former end vi plejer- uden en klub til at stå for det – men med en effektiv styregruppe – endnu engang – stor tak til dem og alle deres hjælpere for et godt gennemført stævne. Stævneåbningen med indmarch har været drøftet og med rigtig mange meninger. HB indstilling er, at vi fortsat dropper marchen, der kan være en stor belastning for vores hunde – men at åbningen godt kan gøres lidt festligere, evt. suppleret af musik eller andet, ligesom arrangørklubben afgør om det skal være ved stævnepladsen eller et egnet sted i byen, for bedre at kunne reklamere for stævnet og hunde sagen.
DM er vores flagskib. DM og vores konkurrencer i øvrigt skal foregå på ordentligt og hæderligt vis. Personligt er jeg holdt op med at se cykelløb efter de mange dopingskandaler – snyd er ikke til at holde ud.
Når jeg nævner det, er det fordi HB i 2017 blev orienteret om nogle udokumenterede oplysninger om, at der måske var snydt ved udtagelseskonkurrencerne til DM. Det tager vi selvfølgelig alvorligt og har forsøgt at undersøge det uden at kunne komme det bevismæssigt nærmere. Noget kunne tyde på, at informationer om konkurrencen er sluppet ud, så nogen har kunnet træne på de genstande, der skulle benyttes. Det er selvfølgelig overhovedet ikke i orden.

HB opfordrer til at ansvarlige for konkurrencerne er meget omhyggelige med at holde kortene tæt til kroppen.
Snydes der – giver det murren i krogene – som arrangementet og foreningen ikke fortjener – og i yderste konsekvens forsvinder eksistensberettigelsen for konkurrencen.
En god nyhed er, at DKK efter ansøgning fra DPH har godkendt, at titlen Danmarksmester kan blive registreret på Stambogen i DKK. Registreringen bliver foretaget via DPH ́s stambogsfører. Titlen kan registreres til DM vinderne 5 år tilbage – således at vinderne fra 2013 og frem kan blive opdateret.
Elektronisk begynder det også at se lyst ud. Vores medlemskartotek bliver en stor gevinst for foreningen. Det er nu aftalt, at der oprettes koder i systemet, så hovedkassereren og stambogsføreren kan arbejde i kartoteket – og det er dem, der fremadrettet håndterer opdatering – mens Klaus Buddig tager sig af det tekniske. Har man ønsker til udvikling af systemet, skal man kontakte hovedkassereren, der så sammen med Klaus prioriterer, det der skal sættes i gang.
Vores App brød pludseligt ned i august måned – men Klaus Buddig smed hvad han havde i hænderne og næsten indenfor en uge havde vi en ny Web App oppe at køre – og den vil sekretæren og hovedkassereren få rettigheder til at redigere i.
En stor udfordring for vores forening er adgangene til statsskovene, hvor vilkårene for anvendelse af skovene betyder, at man på store dele af Sjælland ikke kan afvikle øvelse 10, og hvor rundering også er vanskeliggjort. En opgave for det kommende HB bliver nok at få kontaktet Skov- og Naturstyrelsen og forsøge at forklare dem om foreningens nødvendige behov – med den risiko, at det måske så kan ramme hele landet. Men de nuværende betingelser er ikke acceptable. Men vi hører selvfølgelig gerne repræsentantskabet om holdningen til situationen.
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne for mange gode drøftelser i årets løb og ikke mindst for det store arbejde der udføres.
Da det er mit sidste repræsentantskabsmøde, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke forenings- medlemmer for mange gode oplevelser i løbet af årene. Det har været spændende at møde og følge så mange og engagerede mennesker i årenes løb.
Pas godt på foreningen – den har snart 110 år på bagen – og som med andre 100-årige, skal man passe godt på dem. Det er en individuel sport – men det må aldrig gå ud over fællesskabet – for så slår det revner.
Derudover vil jeg gerne sige en særlig tak til en der slet ikke er her i dag – nemlig til Jørgen Weinkouff – der udover at være en god kollega og kammerat, udfører et helt fantastisk og stort stykke arbejde.
Hermed overlades beretningen til repræsentantskabet.

Torben Maxsø: Vores medlemskartotek går kun tilbage til 1992. Vi kan ikke gå tilbage og se, hvad der er af jubilarer etc. Det er et problem.
Bo Rasmussen: Det tidligere system gik kun tilbage til 1992, og derfor kan vi ikke hente data videre tilbage.
Per Skytt Larsen: Nu er der en prioriteringsliste. Er det fordi der er økonomi i det?
Bo Rasmussen: Nej det er udelukkende for at prioritere opgaverne ud fra hvilke, der efter HB’s opfattelse er de mest relevante og vigtige.
Jan Skov: Hvad er der gjort i forhold til snyd.
Axel Ahm: Vi kunne ikke dokumentere, det snyd der blev påpeget. Derfor kan vi ikke gøre mere i den sag. AU kommer med nogle tiltag f.eks. at overdommeren kommer med skitser og runderingsgenstande til konkurrencen. Tillige har emnet ”snyd” været på dommervedligeholdelses- kurserne for at få sat fokus på dette.
Per Skytt Larsen: Hvis man havde taget nogen i snyd, hvad skulle man så gøre?
Axel Ahm: Hvis man tager en person i snyd, så er det utilbørlig opførsel.
Mette Lindegaard: Jeg synes, det var meget tamt med indmarchen til DM 2017.
Møller Christensen: Vi bør have indmarchen igen. Hvis vores hunde ikke kan deltage i en indmarch – så skal de ikke med til DM.
Mette Lindegaard: Vi er udfordret af, at vi ikke har råd til at leje privatskove, og i statsskovene er der meget begrænset adgang til at træne i skoven, og der er meget kontrol. Der står på tilladelserne til træning i statsskovene, at det ikke er tilladt at lave bidarbejde.
Axel Ahm: HB har drøftet problemet med adgange til skove. HB prøver at tage en uformel snak med Skov- og Naturstyrelsen. Tillige vil der fra efterårets opryknings- og udtagelseskonkurrencer blive taget hensyn til, at øvelse 10 ikke skal afvikles i skov.
Status vedr. statsskove: I område 2, 3 og 6 har flere foreninger problemer med træning/konkurrence i statsskove specielt vedr. bid. Flere af de andre områder, der låner statsskove, har ikke restriktioner vedr. bidarbejde men der står i aftalen, at man skal være klar over, at andre også skal have lov at bruge skoven eks. Mountain bikere.
Beretningen godkendt.

Pkt. 5: Hovedkassereren fremlagde det reviderede regnskab:
Hovedkasserer Bo Rasmussen gennemgik årets regnskab, der viste et overskud på kr. 409.137,05. Det forholdsvis store overskud skal ses som en følge af, at HB var arrangør af DM, som herved blev mindst kr. 100.000 billigere i forhold til det budgetterede. Overskuddet vil primo marts blive udbetalt til lokalafdelingerne i forhold til antal aktive medlemmer pr. 31.12.17.
Regnskabet godkendt, ligesom der blev meddelt ansvarsfrihed.
Bo Rasmussen fremlagde herefter budget for 2018, der viste et overskud på kr. 231.100,-.
Det faktiske overskud for 2018 vil blive udbetalt til lokalafdelingerne i februar/marts 2019 i forhold til antal aktive medlemmer pr. 31.12.18.
Budget og tilbagebetaling godkendt.

Pkt. 6: Fastsættelse af kontingent:
Hovedbestyrelsen foreslog kontingentet for 2019 for uændret til
kr. 250,- for aktive pr. år kr. 150,- for passive pr. år
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7: Fastsættelse af honorar:
Hovedbestyrelsen foreslog at der ikke udbetales honorarer for 2018:
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Pkt. 8: Indkomne forslag:
Forslag til ændring af DPH’s konkurrenceprogram – Øvelse 10
Fremsat af Anette Buchardt, Brovst PH.
Den nuværende ordlyd ændres til:
Kommando: kan frit anvendes.
Udførelse: føreren skal, for at opnå fuldt point, inden for 4 min anholde en figurant iført synligt beskyttelsesærme, som iagttages i et udpeget terræn. Figuranten kan være bevæbnet, og der kan afgives skud. Føreren skal straks anråbe figuranten, men da denne søger at unddrage sig anholdelse ved flugt sendes hunden straks efter anråbet efter figuranten, som fortsætter flugten i skov, buskads eller tilsvarende terræn. Flugten skal ske i moderat tempo. Hunden skal ved bid i den beskyttede arm standse figuranten. Hvis dette ikke sker, skal figuranten fortsætte flugten. Såfremt figuranten er passiv, må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. Såfremt figuranten ikke føler sig bevogtet, fortsætter figuranten flugten. Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal figuranten råbe av , så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig. Når figuranten er anholdt, skal figuranten afvæbnes, hvis denne bære våben, herefter slip, hvis hunden fastholder sit bid, og visitation i nævnte rækkefølge. Fastholder hunden sit bid, skal den slippe på førerens kommando. Figuranten ind transporteres derefter i almindelig gang med hunden i line til dommerne, der nu opholder sig på det sted, hvor figuranten opholdt sig ved anråb. Tiden stoppes ved hundeførerens aflevering af figuranten til dommeren. Øvelsen tilrettelægges som en praktisk opgave. Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil). Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet på normal måde som almindelig lineføring. Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side. Det er vigtigt, at figuranten forholder sig rigtigt og ens over for alle.
Bedømmelse: ved anvendelse af redskaber eller godbid og ved forsætlig berøring af figurant eller hund for at få hunden til at slippe, kan der ikke opnås point i øvelsen. Ekstra kommandoer eller animeringer i slipfasen medfører ikke fradrag. Ved efterbid i visitationsfasen og derefter foretages fradrag. For at opnå fuld point i øvelsen skal øvelsen være afsluttet efter 4 min. Derefter koster det 2 point pr. 30 sek. op til 6.30, hvor øvelsen afbrydes. Inden for 4 min fuld point.
4.01-4.30 = -2 4.31-5.00 = -4 5.01-5.30 = -6 5.31-6.00 = -8 6.01-6.30 = -10
Motivering i forslaget: Man kan have en eller anden form for handicap, gangbesvær, gigt, måske lidt med lungerne, så man ikke er i stand til at løbe så hurtigt, men vil gerne stadig deltage i konkurrencer.
DPU, som af HB var blevet bedt om en indstilling til forslaget, anbefalede at forkaste forslaget bl.a. med henvisning til referatet fra Repræsentantskabsmødet i 2013, hvor et lignende forslag blev stillet. Den gang var DPU’s motivering: ”Et sympatisk forslag, men øvelsen er ikke lavet for at teste Hf’s form og kondi. Det er et spørgsmål om at tilrettelægge øvelsen således, at det er hundens formåen, der kommer i centrum”. Supplerende finder DPU, at politihundesporten forudsætter, at man er rimeligt mobil, for at kunne begå sig på f.eks. krævende spor- og eftersøgningsopgaver i kuperet og vanskeligt terræn.
Endvidere findes det ikke rimeligt at en hund på øvelse 10 eksempelvis fanger figuranten indenfor få minutter, men at figuranten skal stå med hunden i længere tid, inden føreren kommer frem.
Med hensyn til den magtanvendelse som det er at bruge hunden til anholdelse, skal denne afsluttes så hurtigt som muligt, hvilket vi ikke finder opfyldt, hvis hundeføreren er unødigt lang tid om at komme frem til hunden. Forslaget blev herefter sat under afstemning, som gav følgende resultat: FOR: 4 IMOD: 27
Forslaget forkastet.

Pkt. 9: Valg i henhold til vedtægternes § 8:
Valg af formand: Lars Bræmhøj foreslået – nyvalgt. Valg af redaktør: Tina Kværnø foreslået – genvalgt Valg af hovedbestyrelsessuppleanter: Valg af revisorer: Valg af revisorsuppleant: Bjarke Knudsen, sektion I foreslået – genvalgt. Egon Bak, sektion II foreslået – genvalgt. Birgitte Jensen foreslået – genvalgt. Villy Skaarup foreslået – nyvalgt. Benny Lund foreslået – genvalgt. Per Skytt Larsen: Hvor er vi henne rent foreningsmæssigt vedr. persondataloven. Er der noget vi skal tage hensyn det.
Bo Rasmussen: Der arbejdes på sagen.

Pkt. 10: Eventuelt:

Revisor Birgitte Jensen, Svendborg PH blev af Didde Riber ønsket tillykke med hendes 50 års jubilæum i Dansk Politihundeforening, Svendborg afdeling. Bo Rasmussen, som ligeledes ønskede tillykke, overrakte en buket blomster fra DPH.

Bo Rasmussen takkede på foreningens vegne vores afgående formand Bent Preben Nielsen for hans store indsats for DPH i egenskab af formand siden 2010. Bo fremhævede bl.a. Bents engagement i ”hunde sagen” og for hans menneskelige egenskaber – herunder hans humor, som gjorde, at han kunne tale med alle medlemmer. Bent var formand for alle medlemmer – ikke kun for HB. Bent fik overrakt en vingave fra DPH.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede først og fremmest nuværende og tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer og arbejdsudvalgsmedlemmer for godt samarbejde. Der blev rettet en speciel tak til Jørgen Weinkouff for det store arbejde, han gør for foreningen.
Han ønskede tillykke med valgene – både til de nyvalgte og til de genvalgte.
Formanden takkede afslutningsvis for en god debat og input fra repræsentantskabet, ligesom han takkede dirigenten for god mødeledelse, hvorefter han sammen med forsamlingen afsluttede repræsentantskabsmødet med et trefoldigt leve for Dansk Politihundeforening.
Mødet slut kl. 14.12