Hovedbestyrelsesmøde 13. Januar 2018

REFERAT
H O V E D B E S T Y R E L S E S M Ø D E
Lørdag den 13. januar kl. 09.30, Nordenhusevej 36, Nyborg.

Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Jørgen Weinkouff, Bo Rasmussen,
Jan Lindgaard, Palle Lorentzen, Søren Bjeverskov og Erik Goth-Eriksen fra HB. Mads Skorup og Didde Riber fra AU.
Axel Ahm, Carsten Hansen og Villy Skårup fra DPU samt redaktør Tina Kværnø. Herudover deltog vores kommende formand Lars Bræmhøj.

1: Meddelelser fra formand
Lars Bræmhøj, som er chefpolitiinspektør ved Fyns Politi, blev budt velkommen, hvorefter han gav en kort præsentation af sig selv.

Vores revisor Mogens Nørgaard, Holbæk PH afgik den 5. december ved døden efter kort tids sygdom. Foreningen sendte en bårebuket til bisættelsen.

2: Meddelelser fra sekretær herunder status på projekter
DM 2017: En stor tak til Styregruppen, klasseledere og klasselederassistenter samt de mange frivillige hjælpere. Uden de mange hjælpere – ingen DM.
Igen et flot og veltilrettelagt DM, som blev afholdt med Hovedforeningen som arrangør. Det har givet HB en bedre indsigt i de økonomiske forhold ved et DM, men det har også givet indsigt i de mange udfordringer, som et DM giver. Med hensyn til økonomien for DM 2017 henvises til pkt. 3. HB besluttede at beholde formen med hensyn til åbning/indmarch fra DM 2017. Dog må præsentationen gerne være lidt kortere tidsmæssigt, ligesom HB opfordrer til en eller anden form for musik i forbindelse med åbningen.
Åbningen behøver ikke at være på hovedstandpladsen, men må gerne være på et torv eller lignende. Medlemskartotek: HB vurderede, at det er hensigtsmæssigt, at hovedkasserer og stambogsfører fremadrettet kan varetage den daglige drift af systemet, således at Klaus Buddig udelukkende skal vedligeholde og opgradere systemet.
Det blev besluttet at afholde et evalueringsmøde med Klaus for afstemning af forventninger til systemet.

Jan Lindgaard, Bo Rasmussen og Tine Mayner deltager i mødet.
Hundeweb: ”Danmarksmester” som titel i Hundeweb er p.t. til behandling i DKK.
Referater fra bestyrelsesmøder i lokalafdelinger: Henvendelse fra medlem som ønskede oplyst, om lokalafdelinger er forpligtiget til at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøder til medlemmerne. Der er intet krav om offentliggørelse, men HB anbefaler at anførte referater offentliggøres, idet HB anser det som en naturlig del af den demokratiske proces i en lokalafdeling.
De implicerede parter tilskrives.

Personsag: Lokalafdeling havde den 30.09.17. i henhold til DPH’s vedtægter § 4 tildelt 2 medlemmer 6 måneders udelukkelse for utilbørlig optræden.
Områdelederen havde forinden forsøgt at mægle i sagen.
De 2 medlemmer havde anket udelukkelsen til HB.
Partsindlæg modtaget fra de implicerede parter.
HB vurderede, at de 2 medlemmer havde haft en uhensigtsmæssig adfærd, hvorfor anken blev afvist, men HB vurderede samtidig, at der ikke var substans nok i sagen til 6 måneders udelukkelse, hvorfor løbetiden blev nedsat, således at udelukkelsen udløb den 30.11.17.
De implicerede parter er underrettet.

Ribe Amt PH havde fremsendt anmodning om navneændring til Billund PH, idet de ønsker at flytte klubhus og træningsplads til Billund Kommune.
Anmodningen har været sendt til høring i området, som anbefaler navneskiftet.
Vejle PH havde som naboklub anført i høringssvaret, at Billunds Klubhus ikke må have adresse i Vejle Kommune, hvilket Ribe Amt PH er indforstået med.
HB har besluttet at efterkomme anmodningen.

Unghundestævne: Ved et Unghundestævne i november 2017 blev der efterfølgende konstateret flere uregelmæssigheder.
– En deltager, som er registreret med 2 hunde i DPH’s stambogsregister, var anført med den ”forkerte” hund på hovedlisten. Fejlen blev først rettet på hovedlisten dagen efter.
– En anden deltager stillede med en hund, hvor der ikke var foretaget ejerskifte i DPH’s stambogssystem, hvorfor det var den tidligere ejer, som kom til at stå som deltager på hovedlisten. Det blev rettet på hovedlisten på konkurrencedagen, men uden at kontakte stambogsføreren.
– Hovedlisten blev ikke låst af overdommeren umiddelbart efter konkurrencens afslutning, hvorfor det var muligt at redigere i hovedlisten dagen efter.
Stambogsføreren besluttede at annullere det resultat for den hundefører, hvor der ikke var foretaget ejerskifte i DPH’s stambogssystem, hvilket er gældende praksis i påkommende tilfælde.
Den pågældende hundefører ankede afgørelsen til HB.
HB konkluderede, at det er den enkelte hundefører/ejer, som har ansvaret for, at der bliver foretaget ejerskifte i DPH’s stambogssystem. I referat fra HB møde den 22.06.16. er det fremhævet, at resultathæfte skal fremsendes til stambogsfører ved ejerskifte.
HB vurderede dog, at det manglende ejerskifte burde have være opdaget på et tidligere tidspunkt. Lokalafdelingen, hvor den pågældende hundefører er medlem, burde ved tilmeldingen have kontrolleret, at hundeføreren var berettiget til at stille op. Det er forholdsvis nemt at kontrollere i medlemskartoteket. Endvidere har områdelederen i henhold til ”Vejledning for områdeledere” pkt. 7 ”Kartotek” det overordnede ansvar for, om de tilmeldte ekvipager er berettiget til at deltage i de officielle konkurrencer.
HB besluttede derfor, at den pågældende hundefører får godskrevet resultatet under forudsætning af, at der foretages ejerskifte.
De implicerede parter er underrettet, ligesom ovenstående regler og ansvar er indskærpet overfor lokalafdelingen samt områdelederen.

Repræsentantskabsmøde: Afholdes i år på Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 Nyborg, idet det er væsentlig billigere end Vissenbjerg Storkro
Axel er villig til at være dirigent. Tina Kværnø er villig til genvalg som redaktør. Villy Skårup er villig til at overtage den ledige post som revisor.

Udtagelseskonkurrencer 2017: DPU har undersøgt mulige uregelmæssigheder i forbindelse med udtagelsen i kriminal- og vinderklassen hos sektion 2.
Axel, som har forestået undersøgelsen, gennemgik sagen.
Ud fra det foreliggende er beviserne ikke er stærke nok til at sanktionere, ligesom tidsfaktoren også er afgørende for mulige sanktioner
Der tegner sig et billede af, at man ikke har været grundige nok i planlægningen af konkurrencerne, ligesom det ikke kan udelukkes, at der er hundeførere, som har haft kendskab til opgaverne.
Der var en kort debat, hvor der fremkom flere løsningsmuligheder til at minimere ”snyd”.
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, som skal fremkomme med løsningsforslag.
Udvalget består af Jan Lindgaard, Jans Verner Larsen og Axel Ahm.
HB vil fremadrettet have mere fokus på snyd og uregelmæssigheder, ligesom der skal mere fokus på, hvem der bliver udpeget som overdommere.

3: Hovedkassereren orienterer om regnskabet
Medlemstallet: 1821 pr. 31/12.
Regnskab 2017: 409.000 i overskud mod budgetteret 235.000. I forhold til budget blev DM ca. 100.000 billigere, hvilket skyldes at det var HB, der var arrangør. Overskuddet vil i februar blive tilbagebetalt til lokalafdelingerne i forhold til antal aktive medlemmer pr. 31.12.17.
Bladpuljen: Distributionstilskud for 2018 er søgt.

4: Arbejdsudvalget sekt. I orienterer – herunder Nordisk samarbejde
Nordisk Mesterskab for Politihunde 2018, som skulle have været afholdt i Stavanger i uge 22, er blevet aflyst på grund af mange ressourcekrævende opgaver for Dansk Politi i maj/juni.

5: Arbejdsudvalget sekt. II orienterer
Uddannelse/mønstring af øv. 11 figuranter: Område 1 ønsker ikke at deltage, men de øvrige områder har taget godt imod initiativet.

6: DPU orienterer
DM: Der var 2 protester, som begge blev afvist.
Dommerrepetitionskurser er planlagt for de fleste områder. Der vil igen i år være fokus på overdommerens opgaver.

7: Redaktøren orienterer vedr. medlemsbladet
SOS har forespurgt om muligheden for ændringer i layout af Politihunden. HB afventer konkret forslag fra SOS.
Stof fra sektion I er en mangelvare. AU I vil forsøge – igen igen – via områdelederne.

8: Eventuelt
Ingen indlæg.

9: Berammelse af næste møde
Lørdag den 3. marts 2018 kl. 09.00.

p. f. v.
Jørgen Weinkouff Sekretær